1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

District 12 modern, elegant location